Bouwwoordenboek

 

Akte van levering

Bestemmingsplan

Bouwbesluit

Bouwrente

Bouwrijpe grond

Bouwverordening

Bouwvolume

Brutovloeroppervlakte (BVO)

Depotrentevergoeding

Energie Prestatie Norm (EPN)

Erfdienstbaarheid

GBO

Hypotheek

Hypotheekgever

Hypotheeknemer

Hypotheekaktekosten

Hypotheekrente

Juridisch eigendom

Kadaster

Koop-/aanneemovereenkomst

Leges

Mandeligheid

Nationale hypotheek garantie (NHG)

NEN

Omgevingsvergunning

Oplevering

Transportakte

 

Akte van levering

Hierin wordt de levering van grond en eventueel de gebouwde woning(en) door de notaris vastgelegd.

 

Appartementsrechten

Bij gestapelde bouw wordt een complex bij de notaris via een splitsingsakte gesplitst in appartementsrechten. De bezitter van het appartementsrecht is na het passeren van de splitsingsakte automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.

 

Bestemmingsplan

Door de gemeenteraad vastgesteld plan dat de bestemming voor een locatie vastlegt.

 

Bouwbesluit

Regeling van het Rijk: geeft minimum technische bouwvoorschriften voor een bouwwerk. Deze worden getoetst bij het verlenen van een bouwvergunning. De voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

 

Bouwrente

Alle rente die de koper moet betalen tijdens de bouw aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financiële vergoeding, hypotheekrente.

 

Bouwrijpe grond

Grond die geschikt is (gemaakt) om te bebouwen.

 

Bouwverordening

Gemeentelijke verordening die onder andere de stedenbouwkundige eisen, de procedure voor de bouwvergunning en de regels voor het gebruik van het bouwwerk weergeeft.

 

Bouwvolume

Het bruto-bouwvolume is het volume dat wordt gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te vertrekken van het maaiveld.

 

Brutovloeroppervlakte (BVO)

Oppervlakte inclusief gevels, constructieonderdelen, binnenwanden trapgaten, schoorstenen et cetera.

 

Depotrentevergoeding

Voor het bedrag in het bouwdepot wordt een rentevergoeding gegeven aan de hypotheeknemer.

 

Energie Prestatie Norm (EPN)

In het Bouwbesluit opgenomen norm over energieverbruik.

 

Erfdienstbaarheid

Bij erfdienstbaarheid hebben de eigenaars van twee verschillende erven een afspraak gemaakt die voor het ene erf een voordeel en voor het andere erf een nadeel oplevert.

 

GBO

Gebruiksoppervlakte, het gaat om de werkelijk bruikbare woonoppervlakte en verkeersruimte: de verblijfsruimte.

 

Hypotheek

Een onroerende zaak (huis en grond) dient als onderpand voor een financiële lening. Daarmee krijgt de geldverstrekker zekerheid dat de verplichtingen worden nagekomen.

 

Hypotheekgever

Degene die zijn onroerende zaak als onderpand aanbiedt en hiervoor een lening ontvangt van een geldverstrekker.

 

Hypotheeknemer

Degene die een lening verstrekt (financiële instelling) en hiervoor als onderpand een onroerende zaak accepteert.

 

Hypotheekaktekosten

Kosten van het Kadaster voor de registratie van de hypotheekakte in het hypotheekregister.

 

Hypotheekrente

De rente over de hypothecaire lening.

 

Juridisch eigendom

Zodra de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster, is het juridisch eigendom overgedragen.

 

Kadaster

Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. Huizen en appartementen behoren tot 'registergoederen'. Zie ook www.kadaster.nl.

 

Koop-/aanneemovereenkomst

De koper en verkoper gaan een overeenkomst aan waarbij de koper zich verplicht tot het betalen van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte van de daarbij behorende grond. De termijnen van eigendomsoverdracht worden hierin vastgelegd, de eigendomsoverdracht zelf geschiedt in een akte van levering. Het voordeel van deze constructie in een collectief project is dat de stichting of vereniging geen partij is in de verkoop van de woning, waardoor deze ook geen claims kan krijgen van haar eigen leden/betrokkenen. Bij de bouw van een woning waarbij de koper zelf de grond koopt, is deze constructie niet logisch, de grond wordt dan niet bij de overeenkomst betrokken.

Leges

De kosten die aan de gemeente betaald dienen te worden voor het aanvragen van vergunningen en andereadministratieve handelingen.

 

Mandeligheid

Er is sprake van mandeligheid wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van twee of meer eigenaars van verschillende erven en dient tot gemeenschappelijk nut van die erven.

 

Nationale hypotheek garantie (NHG)

Borg- of garantstelling die wordt afgegeven voor een hypotheek; er wordt borg gestaan voor de terugbetaling van uw hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Hierdoor wordt het risico voor de hypotheeknemer verlaagd. Zie www.nhg.nl

 

NEN

Normering door het Nederlands Normalisatie Instituut. Veel voorschriften uit het Bouwbesluit zijn NEN-genormeerd.

 

Omgevingsvergunning

Vergunning van gemeente die afgegeven wordt na toetsing van bouwtekeningen, constructieberekeningen en Energie-Prestatie-Normberekening aan het bouwbesluit, en ontwerp aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand.

 

Oplevering

Feitelijke levering van de woning aan de opdrachtgever. De tekortkomingen worden genoteerd in een opleveringsrapport (in de praktijk zijn dit er gemiddeld twintig per woning). Wordt de woning geaccepteerd, dan tekenen de koper en de verkoper het proces verbaal van oplevering. Bij de ‘tweede’ oplevering wordt gecontroleerd of de gebreken verholpen zijn. Dan wordt nogmaals het proces verbaal van oplevering getekend.

 

Transportakte

Ook wel notarieel transport: de formele overdracht van de grond en het juridische eigendom van de woning van de verkoper aan de koper. Meer informatie over notarissen en hun tarieven op www.notaris.nl en www.degoedkoopstenotaris.nl.